Privacy Verklaring

 

De vennootschap onder firma Kiek Fotostudio tevens handelend onder de handelsnaam Kiek schoolfoto, gevestigd aan de Schout de Walestraat 23, 5062AT Oisterwijk, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

URL: https://www.kiekschoolfoto.nl/ Schout de Walestraat 23
5062AT Oisterwijk
+31 (0)13 4681053
E-mail: krijn@kiekschoolfoto.nl

Krijn Westerburgen is de contactpersoon van Kiek schoolfoto ten aanzien (van de verwerking) van persoonsgegevens. Krijn Westerburgen is te bereiken via krijn@kiekschoolfoto.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kiek schoolfoto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens de AVG wet en regelgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Foto((‘s) die u heeft besteld).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast het feit dat wij foto’s verwerken van minderjarige en meerderjarige in opdracht van de school en/of ouderraad heeft onze website niet de intentie nieuwe gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via krijn@kiekschoolfoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kiek schoolfoto verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Kiek schoolfoto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kiek schoolfoto neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kiek schoolfoto) tussen zit. Kiek schoolfoto gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • FotoProTool
 • Filemaker.pr0
 • Multisafepay
 • Google Business G suite

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Kiek schoolfoto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam – Geslacht > 2 jaar*
 • Adresgegevens > 2 jaar
 • Telefoonnummer > 2 jaar
 • E-mailadres > 2 jaar
 • Overige persoonsgegevens > 2 jaar
 • Internetbrowser en apparaat type > 2 jaar
 • Kleine voorbeeldjes van foto(‘s) die u heeft besteld > 2 jaar

*Reden = Personen die op onze website een bestelling doen zijn ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen. Wij komen gemiddeld 1 maal per schooljaar bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs om de schoolfoto’s te maken. In sommige gevallen komen wij 1 maal in de 2 jaar. Ouders/verzorgers die dus binnen 2 jaar wederom bestellen dienen opnieuw akkoord te gaan met de privacyverklaring en hun gegevens worden dan opnieuw voor 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kiek schoolfoto deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Kiek schoolfoto deelt de volgende gegevens: Voor- en Achternaam, Adresgegevens en foto’s die besteld zijn. Deze worden gedeeld met Thiele foto laborbetriebe GmbH, Paul-Rücker-Straße 20, 47059 Duisburg, Duitsland & FotoProtools Stationsweg 3, 1404 AN Bussum. Zij fabriceren de foto producten en maken deze verzendklaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kiek schoolfoto gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kiek schoolfoto gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiek schoolfoto.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Krijn@kiekschoolfoto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kiek schoolfoto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kiek schoolfoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze info@kiekschoolfoto.nl of via krijn@kiekschoolfoto.nl.